Ukoliko prilikom preuzimanja pošiljke postoje vidna oštećenja na kutiji, potrošač je dužan da pogleda proizvod i ukoliko je oštećen da pozove kurirsku službu na broj 011/7100-100 ili nas na 021/ 649-69-40; 069/ 67-08-44 kako bi kurir napravio zapisnik i preuzeo oštećeni proizvod.

Ako ste otvorili proizvod koji ste poručili i on je polomljen, postoji neki nedostatak, nije proizvod koji ste poručili, pozovite nas i mi ćemo o našem trošku u najkraćem mogućem roku poslati novi.

Ukoliko je proizvod oštećen kupac treba da pozove kurirsku službu na broj 011/7100-100, a ne kurira koji je dostavio robu. Kupac ne može da reklamira robu telefonom nego je potrebno da popuni reklamacioni list koji će nam proslediti e-mail-om uz fiskalni račun, a koji možete preuzeti ovde >>>.

Čim preuzmemo robu, izdaćemo reklamacioni list ili elektronskim putem poslati potvrdu o prijemu reklamacije.

Po prijemu reklamacije Glass Market je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor na reklamaciju potrošača sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko ima objektivnih razloga da ne može da se udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužni smo da navedemo rok u kom ćemo je rešiti i o tome obavestimo potrošača.
Prvo ćemo pokušati da uklonimo nedostatak, ako ne možemo da uklonimo da zamenimo novim proizvodom.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ukoliko je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom.